Category: CSGK


Randha Kempling

CSGK

 

Ndak pundi mbak ayu badhe tindak pundi

Dingaren tindak wae ora numpak taksi

Dhewek’an apa ora wedi

Timbang nganggur kula gelem ngancani

 

Kleresan mas alias kebetulan

Blanjane kathah rada kabotan

Yen purun mas enggal-enggal ngrencangi

tekan ngomah mangke kula opahi

 

E’ eh tobil….

wong legan golek momongan

Niki blanja…..

napa mbakyu badhe pindhahan

 

Ampun gela mas

sampeyan ampun kuciwa

kula randha

anyaran ditinggal lunga

 

Awan awan….

lunga blanja neng pasar pahing

Prawan randha kanggoku

Kagak patek penting….

 

Neng Semarang mas

Tuku gelang apa anting-anting

Jo sumelang….

Yo ben randha dijamin kempling….

Manthous

 

Permisi mbah kula nuwun

Napa mriki daleme mbah Mangun

Sing kondhang dados dhukun

Tetamba mesthi mantun

Gadhah putra namine Atun

 

Kula mriki mbah….

estu badhe pados jampi

Jampi wuyung

senes jampi wudun…

 

pripun mbah….pripun….

Mbah dhukun kersa paring pitulung…?

Keng putra Atun mbah..

Kados kula purun….

mesthi enggal mantun…

 

…….. & ……….

 

Permisi mbah simbah dhukun

Trima kasih alias matur nuwun

Sakit kula pun mantun

diparingi Atun

Sa’niki kersane kepripun

 

Kula niki mbah….

anake wong tani utun

Sugih beras….

Sugih pantun……

 

pripun mbah….pripun….

Mbah dhukun ampun terus ngalamun

Adhuh adhuh mbah dhukun

Niki tumbasanipun….

Andhuk kalih sabun……

Mantaous

 

Cintaku oh… jauh di sana….

Di Lampung, di tanah seberang

Aku terpikat dirinya, aduh entah kenapa

Tak tahu apakah sebabnya

 

Wis rong tahun…. tak ada berita

Kangenku dhik, dalam hati membara

Mungkinkah tak merasa, dalam hati adinda

Kakanda rindu di tanah Jawa

 

Sedina (dhik) rasane setahun

Adhuh adhuh niki (niki) kepripun

Siang malam aku melamun (mun..mun..)

Biyen diajak kula kok mboten purun

 

Kepadamu…. hatiku merindu

Kepadamu dhik ngarep-arep sliramu

Lampung pulau Sumatra, bingung aku jadinya

Sakit rindu dhik pasti dia obatnya

Manthous

 

Lega rasaning ati

Kaleksanan kang dadi sedyaku

Wus suwe nggonku ngenteni

Mung sliramu kang tak impi-impi

 

Rina kelawan wengi

Ndak sesuwun donga lan pamuji

Wus dadi prasetying ati

Mugi-mugi Gusti paring idi

 

Ndak geget pinggiring lathi

Apa tenan apa iki ngimpi

Eling-eling semana yen saben ketemu

Prengat prengut ra dadi kersane….

 

Bebasan umpamane

Wong lumampah tur kasatan toya

Tetesing katresnan jati

Aduh Gusti begjane wak mami…Kluwung

Kluwung Manthous

Kluwung wayah esuk,
Sak ndhuwure tlaga warna
Aku nandhang wuyung
Karo kowe cah ayu saka Jepara

Esemmu pancen nyata,
Gawe lega rasa kang kuciwa
Dak uri-uri muga dadi
Geganthilaning ati

Ra koncat nadyan kagodha
Godha rasa godha bandha godha tresna
Ben mbesuke kaya ngapa
Aku bakal tansah tresna tetep setya

Konco Tani             CSGK

Bowo Dhandhanggulo Konco Tani

Ilir ilir tandure sumilir
Konco tani kang padha makarya
Sinawung lejaring nggalih
Parine lemu lemu
Katon subur anyenengke ati
Kalis ing sambikala
Iku panyuwunku
Wiwit sih ing Gusti kawula
Kanca tani yekti saka guru nagri
Yo betenging bangsa

E e eba senenge
Kanca tani yen nyawang tandurane
Nyambut gawe awak sayah seneng atine

Parine lemu lemu
Palawija kumandang sak warnane
Katon subur kabeh tuwuh kang sarwa tinandur

Panyuwunku, tinebihna saking sambikala
Ywang Gusti mugi-mugi lestari widodo

Sayuk rukun rame-rame
Gotong royong kang dadi semboyane
Kanca tani yekti saka guru tumrap sanagari

Kunci Sak Gemboke Manthous,     CSGK

Tuku kunci sak gemboke,
Iku pancen wis dadi jodone
Wis kebancut kaya ngene,
Ora susah gawe-gawe
Elingo marang janjine

Tuku kunci sak gemboke,
Yen ra mathuk yo di-ijol-ake
Milih sing apik modhele,
Tak pilih sing ayu dhewe
Iku wis jamak lumrahe

Soto babat kok campur susur,
Saya suwe kok saya nglantur
Adhuh mas kok tambah ngawur

Ojo kleru pandugamu,
Dururng-durung kok wis nesu
Adhuh dhik jangan cemburu

Jenang sungsum kok campur sabun
Jangan bikin hatiku bingung
Adhuh mas niku kepripun

Tuku timun dinggo rujakan,
Wong guyon dadi tenanan
Sliramu aja sujanan

Tuku kunci sak gemboke
Yen wis rusak didandani wae

Yen pancen ngono karepe,
Ketimbang gela atine
Becik mbangun keluargane

Methuk         CSGK

Janjine saguh methuk
Tiwas diadhang nganti ngantuk-ngantuk
Dene leh dandan mengkuk
Thingak-thinguk jebul ra dipethuk

Omongane nggedupuk
Tiwas digagas jebul ora gathuk
Alasane sak thekruk
Monthak manthuk samara yen diamuk

Esuk methuk alah sore methuk
E bola bali methuk, e jebul ra’ tau entuk
Pring ori dingo sulingan
apa lali apa ra kelingan, apa lali apa ra kelingan

Esuk dhele alah sore tempe
e aja sok leda-lede, e ojo sok leda lede
jas bukak ikete blangkon
sama juga alah sami mawon, sama juga’ alah sami mawon

Ting anting gula jawa
gulane aren apa gula klapa
ling eling mbok rumangsa
aja nganti agawe kuciwa

Ngimpi

Ngimpi                Manthous

Ngambara ing awang-awang
Angelangut bebasan tanpa trebis
Narabasing mega mendhung
Miber ngideri jagad
Ngulandara nglembara ngunggahi gunung
Ketungkul ngumbar gagasan
Satemah ginawa ngimpi

Sripat sripit
lembehane mrak kesimping
Gandhes luwes wiragane anglamlami..
Sedhet singset
besus angadi busana
Dhasar ayu maksih kenya tan kuciwa

Dak caketi
adhuh mesem sepet madu
Nora sronto tak gandheng malah gumuyu
Katon bungah
kenya kang pindha hapsari..
Kuciwane kabeh mau.. amung ngimpi….

Campurmanis III

Campur manis III                  CSGK

Campur manis kang angka sajuga
Wus rinacik nadyan mung prasaja
Mbeten wonten kang maneka warni
Tansah angleluri kabudayan Jawi

Kasengkuyung mring para pangarsi
Kanthi tulus ikhlas trusing ati
Dha dijaga supaya ngrembaka
Lancar lan lestari tan nggawe kuciwa

Ojo nganti anilar leluri
Ojo lali marang jati diri
Tumut mbangun raharjaning nagri
Tansah amersudi pamrihe dimen lestari